Revidiranje računovodskih izkazov in sorodne storitve

 
 • revidiranje letnih računovodskih izkazov družb
 • druge sorodne storitve, kot so preiskave računovodskih izkazov, dogovorjeni postopki in podaje poročil o omejenih zagotovilih
 • izdelava revizijskih poročil o porabi javnih sredstev za projekte po pogodbah za projekte, financirane iz EU in proračunskih sredstev
 • izdelava revizijskih poročil pri preoblikovanjih družb in spremembah kapitala
 • izdelava revizijskih poročil pri pregledu posameznih poslov
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri izrednih in posebnih revizijah po ZGD-1. 

 Notranja revizija za proračunske porabnike

 
 • izdelava revizijskih poročil o poslovanju javnih zavodov
 • izdelava revizijskih poročil o poslovanju občin. 

 Davčno in ekonomsko svetovanje

 
 • svetovanje v zvezi z uporabo slovenskih računovodskih standardov
 • svetovanje v zvezi z davčnimi predpisi
 • izdelava analiz poslovanja za različne namene
 • svetovanje družbam na področju financ in investicijskih vlaganj
 • svetovanje pri statusnem preoblikovanju družb
 • svetovanje poslovodstvu, nadzornemu svetu in lastnikom pri poslovnih odločitvah
 • izdelava izvedeniških mnenj za ekonomsko finančno področje za potrebe sodišč ali strank v postopku
 • izdelava raznih revizijskih poročil in strokovnih mnenj pri sporih, tožbah in pritožbah z davčnimi in drugimi upravnimi organi
 • svetovanje pri uvajanju novih organizacijskih in informacijskih rešitev pri poslovanju