Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2017

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2016

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

1.2. Lastništvo revizijske družbe :

– Na dan 31.12.2016 sta družbenika družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka z 80 % deležem in Silvester Zaman, pooblaščeni revizor z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe.


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

V družbi sta zaposleni dve pooblaščeni revizorki, skupno pa je v letu 2016 sodelovalo pri revidiranju šest pooblaščenih revizorjev in revizork.

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje v mreži z družbami P.E.S. d.o.o., Idrija, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec (likvidirana po skrajšanem postopku oktobra 2016 – pogodba o sodelovanju odpovedana) ter s samostojno podjetnico Irena Rutnik s.p., Mislinja.

Sodelovanje z navedenimi družbami temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni pooblaščeni revizorji – izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Na dan 31.12.2016 je direktorica družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka, zaposlena v družbi, prokurist družbe pa Silvester Zaman, pooblaščeni revizor. Prokura je bila odpovedana dne 28.2.2017 zaradi poteka dovoljenja za delo pooblaščenega revizorja.


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.


5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen junija, septembra in oktobra leta 2012.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

V zadnjem poslovnem letu nismo izvedli obvezne revizije za nobeno družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorica družbe in prokurist družbe (oba tudi kot družbenika družbe) s pisno izjavo zagotovita in potrjujeta, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

 

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da vsak sodelavec, ki je imetnik dovoljenja za delo pooblaščenega revizorja stalno opravlja izobraževanje, najmanj 80 ur v dveh letih. Za vse sodelavce direktorica večkrat letno organizira strokovna izobraževanja v družbi. Udeleženci na skupnih rednih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev, revizorjev in sodelavcev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz stroke.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2016 so znašali 298 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 211 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 67 tisoč EUR
– čisti prihodki iz notranjih revizij proračunskih uporabnikov 15 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 5 tisoč EUR


10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

Trzin, 5.3.2017

Direktorica družbe :
Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2015

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe


1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.


1.2. Lastništvo revizijske družbe :

– Na dan 31.12.2015 sta družbenika družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka z 80 % deležem in Silvester Zaman, pooblaščeni revizor z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe.


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje tudi z družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, P.E.S. d.o.o., Idrija, Perpetia d.o.o., Ljubljana ter s samostojnimi podjetnicami, Irena Rutnik s.p., Mislinja, Nelka Žužek s.p., Ljubljana in Melita Vrečko s.p., Celje.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Na dan 31.12.2015 je direktorica družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka, prokurist družbe pa Silvester Zaman, pooblaščeni revizor.


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.


5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen junija, septembra in oktobra leta 2012.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

V zadnjem poslovnem letu nismo izvedli obvezne revizije za nobeno družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorica družbe in prokurist družbe (oba tudi kot družbenika družbe) s pisno izjavo zagotovita in potrjujeta, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

 

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2015 so znašali 348 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 259 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 65 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 24 tisoč EUR


10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

 

Direktorica družbe :
Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka

 

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

 

Trzin, 22.03.2016

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2014

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe


1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.


1.2. Lastništvo revizijske družbe :

– Na dan 31.12.2014 sta bila družbenika družbe Silvester Zaman, pooblaščeni revizor z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe.:

– Od 09.02.2015 sta družbenika družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka z 80 % deležem in Silvester Zaman, pooblaščeni revizor z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe.


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje tudi z družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&R d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, P.E.S. d.o.o., Idrija, PIT revizija d.o.o., Trzin, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Markovič d.o.o., Žalec ter s samostojnimi podjetnicami, Melita Vrečko s.p., Celje in Kristina Berlec s.p., Kamnik.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Na dan 31.12.2014 sta bili direktorici družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka in Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, prokurist družbe pa Silvester Zaman, pooblaščeni revizor.

Od 09.02.2015 dalje je direktorica družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka, prokurist družbe pa Silvester Zaman, pooblaščeni revizor.


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.


5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen junija, septembra in oktobra leta 2012.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

V zadnjem poslovnem letu nismo izvedli obvezne revizijo za nobeno družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorica družbe in prokurist družbe (oba tudi kot družbenika družbe) s pisno izjavo zagotovita in potrjujeta, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

 

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2014 so znašali 396 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 325 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 61 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 10 tisoč EUR


10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

 

Direktorica družbe :
Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka

 

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2013

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
1.2. Lastništvo revizijske družbe : Družbenika družbe na dan 31.12.2013 sta Silvester Zaman z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje z revizijsko družbo PIT revizija d.o.o., Trzin. Družbi medsebojno sodelujeta, si delita nekatere skupne stroške poslovanja in uporabljata skupno poslovno strategijo. S to družbo ima v skladu s 70. členom zakona o revidiranju tudi sklenjeno pogodbo, da bo ena družba v primeru višje sile zaradi nezmožnosti druge družbe dokončala revizijo po pogodbi, ki jo je sklenila druga družba. Družbi imata sklenjen tudi dogovor v zvezi z obvladovanjem kakovosti opravljanja poslov.

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje tudi z družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&R d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, Ljubljana, P.E.S. d.o.o., Idrija, PIT revizija d.o.o., Trzin, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Markovič d.o.o., Žalec, DVS Svetovanje d.o.o. ter s samostojnimi podjetnicami Rozman Nada s.p., Žalec, Melita Vrečko s.p., Celje in Kristina Berlec s.p., Kamnik.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Direktorici družbe :

– Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka,
– Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnim

Prokurist družbe :

– Silvester Zaman, pooblaščeni revizor


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.


5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen junija, septembra in oktobra leta 2012.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

V zadnjem poslovnem letu nismo izvedli obvezne revizijo za nobeno družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorici družbe, prokurist družbe in oba družbenika družbe s pisno izjavo zagotovijo in potrjujejo, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

 

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2013 so znašali 468 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 411 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 43 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 14 tisoč EUR


10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

 

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2012

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
1.2. Lastništvo revizijske družbe : Družbenika družbe na dan 31.12.2012 sta Silvester Zaman z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje z revizijsko družbo PIT revizija d.o.o., Trzin. Družbi medsebojno sodelujeta, si delita nekatere skupne stroške poslovanja in uporabljata skupno poslovno strategijo. S to družbo ima v skladu s 70. členom zakona o revidiranju tudi sklenjeno pogodbo, da bo ena družba v primeru višje sile zaradi nezmožnosti druge družbe dokončala revizijo po pogodbi, ki jo je sklenila druga družba. Družbi imata sklenjen tudi dogovor v zvezi z obvladovanjem kakovosti opravljanja poslov.

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje tudi z družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&R d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, Ljubljana, P.E.S. d.o.o., Idrija, PIT revizija d.o.o., Trzin, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Markovič d.o.o., Žalec, DVS Svetovanje d.o.o. ter s samostojnimi podjetnicami Rozman Nada s.p., Žalec, Melita Vrečko s.p., Celje in Kristina Berlec s.p., Kamnik.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Direktorici družbe :

– Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka,
– Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnim

Prokurist družbe :

– Silvester Zaman, pooblaščeni revizor


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.


5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen junija, septembra in oktobra leta 2012.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

V zadnjem poslovnem letu nismo izvedli obvezne revizijo za nobeno družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorici družbe, prokurist družbe in oba družbenika družbe s pisno izjavo zagotovijo in potrjujejo, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

 

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2012 so znašali 550 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 467 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 59 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 24 tisoč EUR


10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

 

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2011

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
1.2. Lastništvo revizijske družbe : Družbenika družbe na dan 31.12.2011 sta Silvester Zaman z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje z revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Trzin in družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&R d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, P.E.S. d.o.o., Idrija, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Markovič d.o.o., Žalec, Krajcar d.o.o., Dramlje, DVS Svetovanje d.o.o., Ljubljana ter samostojnimi pojetnicami Rozman Nada s.p., Žalec in Melita Vrečko s.p., Celje in Kristina Berlec.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z revizijsko ali računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Direktorici družbe :

– Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka,
– Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnim

Prokurist družbe :

– Silvester Zaman, pooblaščeni revizor


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.


5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen sptembra, oktobra in novembra leta 2009.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

1. Intertrade Ita d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorici družbe, prokurist družbe in oba družbenika družbe s pisno izjavo zagotovijo in potrjujejo, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

 

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2011 so znašali 660 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 578 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 68 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 14 tisoč EUR


10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

 

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2010

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
1.2. Lastništvo revizijske družbe : Družbenika družbe na dan 31.12.2010 sta Silvester Zaman z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe

2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje z revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Trzin in družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&R d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, Černe consulting d.o.o., Ljubljana, P.E.S. d.o.o., Idrija, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Faza d.o.o., Vrhnika, Markovič d.o.o., Žalec, Krajcar d.o.o., Dramlje ter samostojnima pojetnicama Rozman Nada s.p., Žalec in Melita Vrečko s.p., Celje.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z revizijsko ali računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).

3. Upravna struktura družbe

Direktorici družbe :

– Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka,
– Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnim

Prokurista družbe :

– Viktorija Vehovec, pooblaščena revizorka in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij
– Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.

5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen sptembra, oktobra in novembra leta 2009.

6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

1. Intertrade Ita d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana

7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorici družbe, prokurista družbe in oba družbenika družbe s pisno izjavo zagotovijo in potrjujejo, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.

9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2010 so znašali 783 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 660 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 106 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 17 tisoč EUR

10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2009

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
1.2. Lastništvo revizijske družbe : Družbenika družbe na dan 31.12.2008 sta Silvester Zaman z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe

2. Opis mreže ter njene pravne in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje z družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&R d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, Černe consulting d.o.o., Ljubljana, P.E.S. d.o.o., Idrija, PIT d.o.o., Trzin, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Faza d.o.o., Vrhnika, Markovič d.o.o., Žalec, Krajcar d.o.o., Dramlje ter samostojno pojetnico Rozman Nada s.p., Žalec.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z revizijsko ali računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).

3. Upravna struktura družbe

Direktorici družbe :

– Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka,
– Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin

Prokurista družbe :

– Viktorija Vehovec, pooblaščena revizorka in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij
– Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Prokuristka družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe prokuristka družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Prokuristka družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.

5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen septembra, oktobra in novembra leta 2009.

6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

1. Intertrade Ita d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana

7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorici družbe, prokurista družbe in oba družbenika družbe s pisno izjavo zagotovijo in potrjujejo, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Prokuristka družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.

9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2009 so znašali 814 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 663 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 145 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 6 tisoč EUR

10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2008

 

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
1.2. Lastništvo revizijske družbe : Družbenika družbe na dan 31.12.2008 sta Silvester Zaman z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe

2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje z revizijsko družbo Epis d.o.o., Celje in družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&r d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, Černe consulting d.o.o., Ljubljana, P.E.S. d.o.o., Idrija, PIT d.o.o., Trzin, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Faza d.o.o., Vrhnika, Markovič d.o.o., Žalec, Krajcar d.o.o., Dramlje ter samostojno pojetnico Rozman Nada s.p., Žalec.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z revizijsko ali računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).

3. Upravna struktura družbe

Direktorice družbe :

– Viktorija Vehovec, pooblaščena revizorka in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij
– Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka,
– Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnim

Prokurist družbe :

– Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Ena od direktoric družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.

5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

 Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen oktobra leta 2003.

6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

1. Intertrade Ita d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana
2. Železarna Ravne-Monter Dravograd d.d., Otiški vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu
3. Juteks d.d., Ložnica pri Žalcu 53a, Žalec
4. Kompas MTS d.d., Pražakova ulica 43, Ljubljana

7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v  skladu z določili 44.  in 45. člena  ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

– z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe 
– z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe  ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v  skladu z določili 44.  in 45. člena  ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorice družbe, prokurist družbe in oba družbenika družbe s pisno izjavo zagotovijo in potrjujejo, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju  z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe  izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.

9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2008 so znašali                      788 tisoč EUR od tega :

– čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov       677 tisoč EUR
– čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil            77 tisoč EUR
– čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev                          34 tisoč EUR

10.  Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

   Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor